Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεδομένων («Πολιτική Απορρήτου») και οι «Όροι Χρήσης», που είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα μας, καθορίζουν τους γενικούς κανόνες και διαδικασίες σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματός μας. Σεβόμαστε την ιδιωτικότητα και είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ενός ατόμου ή για την επικοινωνία με ένα άτομο και τις οποίες ενδεχομένως να μας παρέξετε κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας ή του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Η παρούσα «Πολιτική Απορρήτου», που έχουμε υιοθετήσει, σκοπό έχει να εξηγήσει ποιες πληροφορίες ενδεχομένως γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας στην Ιστοσελίδα ή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, πως χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες και σε ποιες περιπτώσεις ενδέχεται να διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σε τρίτους σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 της Ε.Ε. (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και τους σχετικούς νόμους. Η «Πολιτική Απορρήτου» αφορά αποκλειστικά και μόνο πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε μέσω της Ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματός μας.

1. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

Προκειμένου να γίνεται πελάτης μας και να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ενδεχομένως να κληθείτε να καταχωρίσετε προσωπικές πληροφορίες, όπως:

·         Ονοματεπώνυμο,

·         Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,

·         Αριθμό τηλεφώνου,

·         Διεύθυνση αποστολής και

·         Στοιχεία πιστωτικής κάρτας.

Δεν είναι υποχρεωτικό να αποκαλύψετε οιαδήποτε προσωπική πληροφορία, αλλά εφόσον επιλέξετε να μην το κάνετε, θα είναι αδύνατον να σας παρέξουμε τις υπηρεσίες μας.

2. Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους ακόλουθους νόμιμους λόγους:

(α) την εφαρμογή σύμβασης ή την πρόθεση για τη σύναψη σύμβασης, όπως είναι η εκτέλεση ενός έργου ή η παροχή υπηρεσιών, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις συμβατικές μας υποχρεώσεις,

(β) την προστασία των δικών σας και δικών μας νομίμων συμφερόντων,

(γ) τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις και καθήκοντα επιβεβλημένα εκ του νόμου ή με αποφάσεις της διοίκησης, ή

(δ) με την έγκρισή σας, η οποία παρέχεται υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις οριζόμενες στο εφαρμοστέο δίκαιο ή στη βάση συμβατικών σχέσεων ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας.

Μπορεί να λάβετε από μας σημαντικές κοινοποιήσεις σχετικά με τροποποιήσεις στους «Όρους Χρήσης» και στην «Πολιτική Απορρήτου» και να επικοινωνήσουμε μας σας αναφορικά με: (α) τη λήψη παραγγελίας αγοράς, (β) τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και (γ) την παράδοση προς αποστολή του αντικειμένου που παραγγείλατε. Επίσης, μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας στείλουμε αποδείξεις ή τιμολόγια ή για να σας ζητήσουμε διευκρινίσεις σχετικά με την παραγγελία. Επειδή οι ανωτέρω λόγοι επικοινωνίας είναι απαραίτητοι για τη χρήση των υπηρεσιών μας, η άρνηση τέτοιας επικοινωνίας δεν είναι εφικτή. Επιπρόσθετα, μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας προς αξιολόγηση των υπηρεσιών μας, καθώς και προκειμένου να σας ενημερώσομε για νέες υπηρεσίες και προϊόντα.

3. Αποδέκτες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όταν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται εκ του νόμου, σε τρίτα μέρη, όπως επιχειρήσεις και ιδιώτες οι οποίοι έχουν αναλάβει συμβατικά να εκτελούν μέρους του έργου μας ή υπηρεσίες για λογαριασμό μας π.χ. υπηρεσίες διανομής, υπηρεσίες εγκατάστασης, φιλοξενία διακομιστή, ανάλυση δεδομένων, νομικές, λογιστικές, προωθητικές και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης. Στην περίπτωση αυτή, παραμένουμε υπεύθυνοι για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Η επεξεργασία θα πραγματοποιείται δυνάμει σύμβασης με το τρίτο μέρος που θα είναι δεσμευτική και θα εξασφαλίζει ότι το τρίτο μέρος αναλαμβάνει υποχρέωση εχεμύθειας και δεσμεύεται για την τήρηση όλων των νομίμων υποχρεώσεων, καθώς και θα σας επιτρέπει την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων σας ως υποκείμενο των δεδομένων.

Μπορεί να είναι απαραίτητο – εκ του νόμου, στα πλαίσια νόμιμης διαδικασίας, δίκης, αιτήματος ή/και εντολής από δικαστικές και διοικητικές αρχές της χώρας κατοικίας σας ή εκτός αυτής – να διαβιβάσουμε προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, είναι πιθανό να διαβιβάζουμε πληροφορίες για σας, εάν η διαβίβαση είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για λόγους εθνικής ασφάλειας, επιβολής του νόμου ή άλλους λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Μπορεί να διαβιβάσουμε προσωπικά σας δεδομένα, εάν η διαβίβαση είναι βασίμως απαραίτητη για την εκτέλεση των «Όρων Χρήσης» ή την προστασία της δραστηριότητάς μας ή άλλων χρηστών. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση αναδιάρθρωσης, συγχώνευσης ή εξαγοράς της Εταιρείας μας, μπορεί να διαβιβάσουμε μέρος ή το σύνολο των πληροφοριών που έχουμε συλλέξει στο ενδιαφερόμενο τρίτο μέρος.

4. Διάρκεια Επεξεργασίας.

Ανάλογα με τη φύση της επεξεργασίας, διατηρούμε δεδομένα προσωπικά χαρακτήρα σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:     

·         Εάν η επεξεργασία απαιτείται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, τα δεδομένα αποθηκεύονται για τη χρονική διάρκεια που ορίζεται στις σχετικές διατάξεις.

·         Εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται δυνάμει σύμβασης, τα δεδομένα αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και μετά για την κατοχύρωση, άσκηση ή/και άμυνα επί νόμιμης απαίτησης εκ της σύμβασης ή εκ του νόμου.

·         Σε περίπτωση προωθητικών ενεργειών, τα δεδομένα σας διατηρούνται μέχρι να ασκήσετε το δικαίωμά σας να αρνηθείτε τη συνέχιση λήψης από μας ενημερωτικών σημειωμάτων και πληροφοριών σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας αυτό οποτεδήποτε, επικοινωνώντας μαζί μας ως περιγράφεται κατωτέρω.

5. Τα Δικαιώματά σας.

Τα δικαιώματά σας, ως υποκείμενο των δεδομένων, κατά την επεξεργασία αυτών είναι:

·         Να λάβετε βεβαίωση σχετικά με το αν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα και σε καταφατική περίπτωση, να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και τα δεδομένα.

·         Να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν. Λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση δεδομένων που δεν είναι πλήρη, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου υποβολής συμπληρωματικών δηλώσεων.

·         Να απαιτήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, όταν η επεξεργασία γίνεται με τη συγκατάθεσή σας. Σε περίπτωση που η επεξεργασία λαμβάνει χώρα στα πλαίσια τήρησης νόμιμης υποχρέωσής μας ή/και είναι αναγκαία για το σκοπό που έχουν συλλεγεί οι πληροφορίες (π.χ. υπάρχει εν ισχύ σύμβαση μεταξύ υμών και της ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΑΒΕΕ), το δικαίωμά σας μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ή να μην είναι εφαρμόσιμο.

·         Να εξασφαλίσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας, εάν (α) αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων, για το χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων, (β) η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτάσσεστε στη διαγραφή των δεδομένων και αντί αυτής αιτείστε τον περιορισμό της χρήσης τους, (γ) δε χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από σας για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομίμων αξιώσεων, (δ) έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία, για όσο διάστημα απαιτείται για την επαλήθευση του κατά πόσο οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων που προβάλετε.

·         Να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των δεδομένων, που σας αφορούν, για τους νόμιμους και συμβατικούς λόγους που περιγράφονται ανωτέρω. Όταν η επεξεργασία αφορά απευθείας προωθητικές ενέργειες, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ που σχετίζεται με απευθείας προωθητικές ενέργειες, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε οποτεδήποτε στην επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν.

·         Να λάβετε τα δεδομένα, που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας όταν (α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας ή σε μεταξύ μας σύμβαση και (β) η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την απευθείας μεταβίβαση από μας των δεδομένων σας σε τρίτο υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

·         Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, αν η επεξεργασία πραγματοποιείται με βάση αποκλειστικά τη συγκατάθεσή σας, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο [email protected] και

·         Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Τηλ. 210 64756000, Fax: 210 6475628, e-mail: [email protected].

6. Ασφάλεια.

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για μας. Εφαρμόζουμε τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφαλή επεξεργασία των  δεδομένων σας και την προστασία τους από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, αθέμιτη αποκάλυψη ή πρόσβαση σε αυτά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες μας παρέχονται μέσω διαδικτύου και καμία μέθοδος διαβίβασης στο διαδίκτυο δεν είναι απόλυτα ασφαλής, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζουμε δε δύνανται κακόβουλα να υπερκερασθούν και ότι μη νομιμοποιούμενα τρίτα μέρη δε θα αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα για παράνομους σκοπούς.

7. Τροποποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου.

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να τροποποιήσουμε την «Πολιτική Απορρήτου» και τους «Όρους Χρήσης» οποτεδήποτε και να προσθέσουμε νέους όρους και προϋποθέσεις. Θα ενημερωθείτε σε περίπτωση τροποποιήσεων, η αποδοχή των οποίων θα τεκμαίρεται από την εξακολούθηση της χρήσης των υπηρεσιών μας.    

8. Επικοινωνία.

Για κάθε θέμα αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός σας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], τηλ. 210 9419400, ή με ταχυδρομείο στη διεύθυνση: ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΑΒΕΕ, Κοντονή 10, Μοσχάτο ΤΚ 183 46, Αττική.  

SCROLL UP